Bæredygtig talent - innovation og iværksætteri

Der er i de seneste tilmeldingstal marts 2017 registreret et fald på ca. 30 % i antallet af elever, som vælger en teknisk erhvervsuddannelse direkte fra 9 og 10 klasse i Horsens kommune. Dette på trods af, at der er udviklet en strategi i børne - og skoleudvalget for, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse – samt, at der har været en lang række brobygnings og valgfagsaktiviteter.

Vi er derfor interesserede i at øge kendskabet til mulighederne i EUD/EUX ved, at eleverne deltager i aktiviteter omkring ” Bæredygtigt talent - innovation og iværksætteri” på erhvervsskolen, som giver eleverne viden om disse uddannelser, så de kan træffe et valg på et oplevet og oplyst grundlag.

Den konkrete aktivitet udvikles og gennemføres i Sydbyens klynge, som dækker over 3 folkeskoler med overbygning. Traditionelt er søgemønsteret til EUD i dette område meget lavt ( 1 % eller derunder)

Vi henter inspiration i karrierelærings teorien ( Bill Law ), hvor aktiviteterne skal omslutte de oplevelser eleverne har på EUD/EUX , hvor begreberne: opdage – ordne – fokusere- forstå skal være den teoretiske ramme omkring undervisningselementerne

Eleverne skal udforske virkelige problemstillinger omkring fremtidens globale udfordringer om bæredygtighed i vores samfund, dog med fokus på de problemstillinger, som er relaterede til et erhvervsuddannelsesområde

Målgruppe: 7.-9. klasse

Deltagende parter: Horsens Kommune, Laearnmark, Højvangskolen, Learnmark Tech, Dagnæsskolen, Bankagerskolen, Learnmark Tech

 

 

Fagenes dag

Formålet med projektet er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse ved at synliggøre rollemodeller/lærlinge, der allerede er i gang med at tage en erhvervsuddannelse.

Der udpeges et antal fag og virksomheder som får tilbud om at stille en lærling til rådighed for Fagenes dag.

De unge rollemodeller sættes i centrum i et forløb, der både indbefatter sociale medier og afholdelse af en tre dage lang event ”Fagenes dag” på f.eks Beringsplads i Horsens, hvor de unge kan vise deres håndværksmæssige kunnen frem, samt konkurrerer i samme ånd som man gør i DM i Skills.

Målgruppen for indsatsen er de unge i folkeskolens afgangsklasser og deres forældre, samt virksomheder, der kan blive inspireret til at tage flere lærlinge.

Deltagende parter: Learnmark Horsens, Hedensted kommune, Business Horsens, Horsens kommune, Bygholm Landbrugsskole, SOSU, LO, 3F m.fl.

 

Fælles EUD materiale

Projektets formål:

  • Gennemsigtighed for grundskolerne og ungdomsuddannelser i samarbejdsmuligheder.
  • Synlighed inspirerer EUDuddannelserne til udvikling af nye tilbud om samarbejde.

Synlighed inspirerer grundskolerne til at anvende samarbejdsmulighederne i højere grad, og på andre måder end hidtil

Ved at tydeliggøre samarbejdsmuligheder bliver grundskolelærerne opmærksomme på at der ligger en stor mængde muligheder for at få UJ ind i fagene. Deres viden om EUD uddannelserne øges ved det øgede samarbejder der vil udsprings af en tydeliggørelse af muligheder.

Dette vil i den sidste ende komme de unge til gavn, og gøre dem i stand til at træffe vidensbaserede valg af ungdomsuddannelse, og dermed øge tilgangen til EUD uddannelserne.

Mål:

  • Der er udarbejdet et virtuelt hæfte med beskrivelse af de samarbejdsforløb ungdomsuddannelserne tilbyder grundskolerne.
  • Materialet er udarbejdet som læringsforløb på minuddannelse.net som er grundskolernes læringsplatform i Horsens Kommune. Fordelen ved at anvende denne platform er at materialerne, kan tilrettes den enkelte klasses og elevs behov, samt at platformen er kendt af lærerne.

Målgruppe: Materialet vil være tilgængeligt for alle grundskolelærere i Kommunerne, og benyttes i undervisningen.

Deltagende parter: Learbmark, Ungeenheden Horsens, Bygholm, SOSU, forventes aftaler med skoler ang. testklasser

 

Nyt koncept for virksomhedsarbejde

BusinessHorsens vil påtage sig at etablere og facilitere tre innovationsgrupper inden for brancherne industri/produktion, bygge/anlæg og social/sundhed. BusinessHorsens foreslår tre separate innovationsgrupper idet aktører, barrierer og muligheder ikke er de samme for hver branche.

Innovationsgrupperne har til formål via samskabelse at udvikle aktiviteter for at medvirke til at øge antallet af unge i erhvervsuddannelserne set fra virksomhedernes/arbejdsgivernes perspektiv, og med virksomhedernes/arbejdsgivernes involvering. Hver innovationsgruppe består hver af 4-6 virksomheder og/eller offentlige arbejdspladser, Learnmark, relevant(e) brancheorganisation(er) samt af BusinessHorsens, der ligeledes faciliterer gruppernes arbejde. Innovationsgrupperne er relativt små med henblik på at sikre commitment og medejerskab af processerne og resultatskabelsen fra deltagerne.

Målet med arbejdet i innovationgrupperne er, at hver gruppe skal udarbejde et idekatalog med forslag til hvorledes parterne i samarbejde kan bidrage målsætningen om at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. Learnmark og BusinessHorsens er gennemgående aktører og sikrer, at der sker vidensoverførsel og krydsbefrugtning mellem grupperne.

Innovationsgrupperne skal prioritere de udarbejdede forslag og ideer efter forventet effekt og ressourceforbrug. Som indledende ideoplæg og til videre forarbejdning i hver innovationsgruppe medtages de virksomhedsorienterede forslag, som allerede er fremkommet i SmartSkills-projektets opstart, herunder;

  • Kan man i højere grad få virksomhederne ind på erhvervsskolerne?
  • Hvordan kan virksomhederne bidrage til give et mere nutidigt billede af erhvervsuddannelserne?
  • Hvordan kan virksomhederne bidrage til at give et spændende billede af karriereforløb med erhvervsuddannelser – herunder jobfunktioner, løn og andre muligheder?
  • Kan virksomheder bidrage til selve undervisningen på erhvervsuddannelserne?
  • Kan man gøre det lettere for virksomheder at få elever / oprette praktikpladser?

(herunder info om fleksible forløb)

  • Kan elever i folkeskolen komme hyppigere på besøg hos virksomheder?

På baggrund af de prioriterede forslag og aktiviteter fra innovationsgrupperne skal der efterfølgende etableres taskforces, der arbejder med at føre de valgte aktiviteter ud i livet, og hvor virksomheder og andre relevante partner (Learnmark, folkeskoler, brancheorganisationer mv.) ligeledes er involveret

Deltagende parter: Learnmark Horsens, Business Horsens, lokale virksomheder, offentlige sundhedsarbejdspladser, brancheorganisationer 

 

Profillinjer- og hold

Projektet indebærer at der til august 2017 etableres PROFILLINJER og –HOLD  på 2-3 folkeskoler i Hedensted Kommune.

Arbejdstitlerne er pt. ’Erhvervsforløb i almen skole’, Profillinjen Godt håndværk, Erhvervshold.

Der er tale om en ny ”tonet” udskolingsorganisering med sigte på erhvervsuddannelserne.

Eleverne vil opleve en anderledes skoledag, hvor undervisningen på flere måder får et praktisk afsæt og med øget fokus på kernefagene dansk, matematik, engelsk, idræt og fysik/naturfag. Didaktisk bygges på en erhvervspædagogisk tilgang, hvor der er meget fokus på praksislæring.

Der bliver perioder bl.a. indeholdende virksomhedsbesøg, deltagelse i brobygning, ugepraktikker. 

Målgruppe:lærere fra folkeskoler og erhvervsskoler samt elever fra udskolingen

Deltagende parter: Learnmark Horsens, Hedensted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning, Hedensted Kommune Chef for læring

 

 

Udvikling af uddannelsesmesse - fra vejledningsmesse til læringsdag

Projektet  formål er at udvikle Uddannelsesmessen i Horsens til en Uddannelses- og Jobaktivitet for elever i grundskolen og på private skoler i området. Der skal være sammenhæng mellem Uddannelses- og Jobaktiviteter for eleverne i grundskolen og uddannelsesmessen. Gennem fokus på karrieerlæringstankegangen, skabes rum for at elever og forældre rustes til at træffe et kvalificeret og velovervejet uddannelsesvalg

 

Der udarbejdes differentieret læringsmateriale, så det retter sig mod forskellige elevgrupper og forældre, således at elever i 8. klasse ikke oplever det samme når de kommer i 10. klasse. Der sættes fokus på oplevelsen i messen.

Målgruppe:Samtlige elever og deres forældre i Horsens kommune fra 8. til 10. klasse, frivilligt for elever i Hedensted kommune 

Deltagende parter: Learnmark Horsens, Horsens kommune, UU Hedensted, Ungeenheden i Horsens, Horsensalliancen

Fremtidens fødevarer

HVAD SKAL VI SPISE I FREMTIDEN?

Ja, det er et godt spørgsmål! Og meningerne og mulighederne er mange. Derfor afholdte Learnmark Tech - Hotel, restaurant og storkøkken en lærerig og velsmagende temadag om fremtidens fødevarer.

På temadagen kunne eleverne høre, se og smage på det, som grundforløbseleverne på Hotel, restaurant og storkøkken tror, bliver fremtidens madpakke, snack og aftensmad.

Learnmark inviterer til temadagen, fordi de gerne vil sætte fokus på, at vi skal være bevidste om, hvad vi spiser og være nysgerrige på nye fødevarer. Det er vigtigt i en tid, hvor klimaet forandrer sig hurtigere og hurtigere.

Målgruppe: 9. klasser i Horsens