Læringsdag på Ausumgård

Vi vil lære eleverne i 8.-10. klasse, hvad en erhvervsuddannelse indenfor landbrug og fødevarer kan bruges til. Vise dem at den er udgangspunkt for en spændende udviklingsmuligheder både for én selv, men også for den moderne virksomhed, man er en del af.

Vi vil have eleverne til at se, røre og gøre ved vores daglige praksik, og beregne på opdræt af kyllinger og grise, markdrift og håndtering af afgrøder og foder, styring af biogasanlæg og vindmøller, salg af egne fødevarer, udvikling af melorme- og insektproduktion. Gennem konkrete undervisningsopgaver og praktisk gøremål vil vi åbne elevernes øjne for , at en moderne landmand både er en producent men også skal være købmand, produktudvikler, energileverandør, og meget mere. 

Der er brug for mange kompetencer og færdigheder og ikke mindst skal man igennem sin faglighed kunne arbejde både med fx forskere i nye proteinkilder, leverandører, kunder i gårdbutikken, andre faglærte og flexjobbere, der arbejder på særlige vilkår, men yder et vigtigt bidrag til arbejdsfællesskabet. 

Målgruppe: Ti klasser på 8.-10. klassetrin

Deltagende pratnere: UCH, Ausumgård 

 

Efter intro - for forældre

210 elever forventes at deltage i det obligatoriske introforløb i foråret 2017 på UCH.

Disse elever inviteres med forældre til afsluttende arrangement med spisning af elevernes produktion i løbet af intro-forløbet samt en orientering om Fødevareruddannelserne fra vejledere og rollemodeller.

Til slut vil der være en guidet tur i afdelingerne samt Tid til spørgsmål og vejledning af forældre.

Målgruppe: elever fra 8. klasse samt deres forældre.

Deltagende parnere: UCH

Vi træner til EUD

Projektet har til formål at udvikle arbejdsmapper med autentiske opgaver fra GF1 og GF2 i udvalgte erhvervsuddannelser fra "listen over fordelsuddannelser"

Fokus vil være at udarbejde 10 arbejdshæfter/samlemapper fra HF og 9 forskellige EUD/EUX-forløb med 5-10 autentiske eksempler på undervisnings og afleveringsopgaver, der skal vise 10. klasse, hvilke krav der stille til læse-, skrive-, og regnefærdigheder, samt hvilket omfang i sprog og faglighed undervisnings- og afleveringsopgaver har på de enkelte uddannelsesretninger. 

Arbejdsmapperne kan også benyttes som målrettet opfølgning på brobygning. 

Målgruppe: elever og undervisere

Deltagende partnere: UCH og UU Nordvestjylland

EUD valgfag for 10. klasses elever

Eleverne fra 10. klasse skal hver torsdag gennem dette valgfag undervises af EUD lærere i spektret inden for de uddannelsesspecifikke fag tilhørende flg. erhvervsuddannelser:

Detail, event, finans, kontor, frisør, tjener og receptionist.

Formålet er at introducere 10. kl elever for de arbejdsmetoder og undervisningsformer der anvendes i erhvervsuddannelser. 

Med fokus på praksisnær undervisning introduceres eleverne for en lang række forskellige erhvervsuddannelser gennem produktudvikling, produktion, salg og markedsføring.

Derigennem skabes bevidsthed mellem teori og praksis i erhvervsuddannelserne og elevernes teoretiske interesse kobles med det kommende valg  af erhvervsuddannelse (EUD/EUX)

Målgruppe: 10. klasses elever

Deltagende partnere: Struer Statsgymnasium. 

Folkeskolepraktik

Projektet er et samarbejde mellem Struer Statsgymnasiums erhvervsskoleafdeling, folkeskolens ældste klasser og virksomheder i kokmmunen. 

Målet er at skabe velplanlagte praktikforløb for folkeskoleelever gennem - af os - virksomheder i kommunen. Derigennem får folkeskoleeleverne en mere styret og positiv oplevelse af det erhvervsliv som EUD-uddannelserne er rettet mod. 

Virksomhederne besøges og dagsforløb, plan- og tilrettelægges således at de besøgende elever igangsættes med meningsfulde opgaver, der åbner bevidstheden om job- og karrieremulighederne i dansk erhvervsliv. 

Målgruppe: 10. kl.asses elever

Deltagende partnere: Struer Statsgymnasium

Fritidsundervisning, der retter sig mod EUD og medgår som valgfag i folkeskolen

På Stuer ungdomsskole ønsker vi at bidrage til at de unge får blik og interesse for erhvervsuddannelserne. Derfor ønsker vi med dette projekt at lave fritidsundervisning, der kan være med til at bevidstgøre de unge om hvilke job- og uddannelsesmuligheder de  - særligt indenfor håndværksfagene. 

Vi vil således tilbyde dem to 60 timers fag:  

"Benzin i blodet" hvor eleverne får mulighed for at blieve klogere på mekanik og motorer.  Der  lægges også vægt på værkstedskultur, mødetid, samarbejde samt hvilke job og uddannelsesmuligheder der indenfor industrien, hvor der arbejdes med mekanik.

"Træarbejde" hvor der primært vil rettes fokus mod tømrer- og snedker arbejdet. Der vil her arbejdes med det håndværksfaglige samt værksstedskultur, samarbejde, mødetid, samt hvilke job og uddannelsesmuligheder, der også kan blive en del af faget.

Andre emner som også vil blive berørt i forhold til træ som speciale: forarbejdning og formgivning, cnc-styring af maskiner, bolig montering og forskallingsarbejde indenfor struktørområdet. 

På begge forløb vil undervisningen blive varetaget af undervisere, der også er faglærte inden for området, så de på bedste vis kan blive rollemodeller for de unge. 

Virksomhedsbesøg og værkstedsbesøg samt gæstelærere fra erhvervslivet kan også indgå i forløbene. Det tilstræbes at få nogle piger til at interessere sig for valgfagene, og de gode muligheder i fagene. 

Målgruppe: primært mod 8.-10. årgange. Der forventes 2 hold á 10 elever.

Deltagende partnere: UCH og Ungdomskolen i Struer

Hvor kommer maden fra?

Valgfaget skal udbydes til folkeskoleelever i 7.-8. og 9. klasser i Holstebro kommune for at  give eleverne indsigt i hovedområdet ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, kendskab til de uddannelser, som hører til området og forhåbentlig lyst og interesse for de pågældende fag.

Et sådan samarbejde omkring valgfag er ikke tidligere afprøvet i Holstebro Kommune. 

Her følger en beskrivelse af valgfaget:

Vi starter med at se på dyrehold, opdræt og fodring af dyr samt dyrkning af krydderier på Center for Jordbrug. Dernæst slagtes et lam eller en ged, og kødet derfra kommer til at indgå i madplanlægning og senere tilberedning i køkkenet på Center for Fødevarer og Ernæring. Endelig skal du bruge, det du har lært, til at tilrettelægge, tilberede og afholde en påskefest, som dine forældre inviteres til som gæster i restauranten på Uddannelsescenter Holstebro. 

Målgruppe: 7.- 8. og 9. kl elever fra Holstebro Kommune

Deltagende partnere: UCH 

Innovation/iværksætteri for 8. kl på Parkskolen

At introducere 8.kl elever for de arbejdsmetoder og undervisningsformer, der anvendes i en erhvervsuddannelse. 

Med fokus på produktudvikling introduceres eleverne for en lang række forskellige EUD-uddannelser via produktudvikling, produktion, salg og markedsføring.

Derigennem skabes der bevidsthed mellem teori og praksis i erhvervsuddannelserne, og elevernes teoretiske interesse kobles med det kommende valg af erhvervsuddannelse (EUD/EUX)

Målgruppe: 8. klasses elever på Struer Parkskolen - ca 85 elever

Deltagende parter: Struer Statsgymnasium

Købmand på 1. klasse

Flere og bedre kvalificerede elever skal søges mod dagligvarebutikker i deres uddannelsesvalg, da det er en branche, der har svært ved at skaffe nok og tilstrækkeligt kvalificerede elever.

Dagligvarebranchen som karrierestart skal præsenteres for 9. og 10. klasse elever i samarbejde med virksomehder gennem målrettede aktiviteter, der skal give eleverne et bredere kendskab til de mangeartede opgaver, som indgår i de tilhørende uddannelser og job.

Selve Smartskills-aktiviteteerne kan fx være vareudstilling, vagtplaner, orienteringsløb i indkøbsvogne, lageroptælling, blindsmagning, skilteskrivning, butikkens visuelle indretning mv. organiseret som konkurrence eleverne imellem og med afsluttende kåring på UCH i samarbejde med virksomhederne. 

Målgruppe: 9. og 10. kl i Holstebro kommune.

Deltagende partere: UCH, Lidl

opstart august 2017

Ugens bager

Det er projektets øsnke at synliggøre bagerfagets mangfoldige muligheder for kreativt håndværk. 

At vække den enkelte elev interesse for bagerhåndværksfaget.

At eleven selv når til en overbevisning om at besidde evnen til at tilegne sig kompetencen indenfor faget.

Projektet er et ugekursus for skoleelever. kurset afvikles i uge 26 i 2017, hvor skoleeleverne ellers er på sommerferie.

Målgruppe: 9. og 10. klasses elever. Max 16 deltagere. 

Deltagende partnere: UCH i samrbejde med folkeskoler.

Undervisning i privatøkonomi og økonomisk kredsløb for 9.klasses elever

Struer Statsgymnasiums erhvervsskolelærere underviser 9. klasses eleverne 2 x 4 lektioner på grundskolerne i privat økonomi og økonomisk kredsløb.

Formålet er at øge de unges bevidsthed om personligt budget, hvordan man lægger det og økonomisk ansvarlighed.  Undervisnignen knyttes desuden op på de regler, der i dag findes til folkeskolens undervisning i privatøkonomiske emner i fagene matematik og samfundsfag (fælles mål)

Herigennem skabes bevidsthed mellem teori og praksis i erhvervsuddanelserne og elevernes teoretiske interesse kobles med det kommende valg af erhvervsuddannelse (EUD/EUX)

Målgruppe: 9. klasses elever fra Struer kommune

Deltagende partere: Struer Statsgymnasium

Opstart: planlægningen i værksættes i august 2017 i samarbejde med ledelse og lærere på folkeskolerne. Undervisningen gennemføres i skoleåret 2017/2018.

Valgfag for elever i Holstebro kommune

Valgfag for 7.-8. og 9. klasses elever i Holstebro Kommune: 

1) Matserchef

2) Design, byg og mal

3) Afprøv dine evner i metalværkstedet - også for piger

Der undervises i 3 timer pr. uge i 20 uger. Valgfagene starter i uge 43 2017. 

Deltagende parter: UCH Holstebro kommunale Ungdomsskole

Dialog med virksomheder om praktik

Gennem en koordineret indsats, hvor fokus er på at gennemføre besøg og indgå i dialog med virksomhederne, om:

  • Forventet behov for etablering/reetablering af praktikpladser
  • Forventninger til fremtidige praktikanter
  • Information om gruppen af unge folkeskoleelever
  • Information om de øvrige aktiviteter, der indgår i projektporteføljen for AKO Holstebro
  • Dialog omkring deltagelse i informationsarrangementer på UCH (August-november 2017 og efterfølgende deltagelse i Åbent hus (elevplads-speed-dating), hvor målgruppen er 9. og 10. klasses elever samt deres forældre.
  • Konkret information om regler mv. i forbindelse med at tage praktikanter
  • At indbyde og inddrage virksomheder i UCHs åbenhus arrangement for at skabe kontakt mellem de unge og virksomhederne.

Gennemførelse af målrettet dialog med virksomhederne: 1. august 2017 til 31. maj 2019: 100 virksomheder i 2017, 50 virksomheder i 2018 og 50 virksomheder i 2019.

Udvikling af informationsmateriale, der skal kvalificere dialogen med virksomhederne udvikles inden august 2017 og justeres løbende efter behov

Målgruppe: virksomhederne

Deltagende parter: UCH, Struer Statsgymnasium og Lemvig gymnasium